البته؛ تصمیم جایگزین یعنی واگذاری به ۲ بانک نیز مغایر با بند ۱۶ «قانون رفع موانع تولید …» است که بانک‌ها را از بنگاه داری منع می‌کند!

همتی توییت